„სტუდია ეიდისი“

ჩვენ შესახებ

სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და ახალგაზრდების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და ახალგაზრდების, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი უფლებების დაცვა და სიღარიბის დაძლევა.

ხელი შევუწყოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის ზრდას.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და ახალგაზრდების ხარისხიან განათლებაზე ხელმისავწდომობა.

სტუდია ეიდისის მულტიდისციპლინური გუნდის შემადგენლობაში შედიან: ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი; ქცევის კონსულტანტი; ოკუპაციური თერაპევტი; ფიზიკური თერაპევტი; ფსიქიატრი.

ბინაზე მოვლა

განვითარების მძიმე და ღრმა შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

ორგანიზაცია 2016 წლიდან ახორცილებს ბინაზე მოვლის პროგრამას.

ბინაზე მოვლის პროგრამის მიზანია განვითარების მძიმე და ღრმა (ფიზიკური, ინტელექტუალური, ფსიქიკური) შეფერხების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ოჯახის მხარდაჭერა.

პროგრამის ღონისძიებები მოიცავს: ინდივიდუალური გეგმის შედგენას, ბავშვთა შეფასებას და მომსახურების მიწოდებას ბინაზე, ბენეფიციართა ვერბალური/ალტერნატიული კომუნიკაციის განვითარების ხელშეწყობას. ბავშვის და ოჯახის წევრების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგს.

პროგრამის მონაწილეები არიან 7-დან 18 წლამდე ასაკის რთული ქცევის მქონე ბავშვები.

პროგრამა იყოფა ორ კომპონენტად:

პირველი კომპონენტი მოიცავს ცერებრული დამბლის მქონე ბენეფიციარების მოვლასა და განვითარების თერაპიების მიწოდებას.

მეორე კომპონენტის ფარგლებში, გამოხატული რთული ქცევის მქონე ბენეფიციარები იღებენ ინდივიდუალურ ზრუნვას.

„სტუდია ეიდისი“

ორგანიზაციის ქსელური აქტივობები

დამფუძნებელი. კოალიციაში გაერთიანებულია შშმ პირთა პრობლემებზე მომუშავე 28 ორგანიზაცია

გაერთიანებულია საქართველოში მოქმედი 23 დღის ცენტრი. ქ. თბილისის მერიასთან არსებული შშმ პირთა სოციალური ინტეგრაციის ხელშემწყობი საბჭო

ერთიანებს 23 ორგანიზაციას (აღმოსავლეთ ევროპა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნები)

რომელიც თავის მხრივ წევრია შავი ზღვის აუზის ქვეყნების კოალიციის 

ჩვენი პარტნიორები

„სტუდია ეიდისი“

კონტაქტი

მისამართი

თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. №76ბ

ტელეფონი

+ 032 2 14 00 12

ელ. ფოსტა

studioadc.georgia@gmail.com

ვებ-გვერდი

adcstudia.ge

„სტუდია ეიდისი“

კომენტარები

ჩემი შვილი სტუდია ეიდისის შინ მოვლის პროგრამის მომსახურებით სარგებლობს, 2022 წლის სექტემბრიდან. ამ პერიოდის მანძილზე, ასისტენტების დახმარებით, მათემ ბევრი ქცევითი პრობლემა გადალახა. მისი ყოველდღიური ცხოვრება უფრო საინტერესო, მრავალფეროვანი და უსაფრთხო გახდა. მადლობა ყველაფრისთვის!
გულწფელი ზრუნვა, ინდივიდუალური მიდგომა და პროფესიონალიზმი - სტუდია ეიდისის გამორჩეულად ახასიათებს. ჩემი შვილის ურთულესი მდგომარეობა დღეს მართვადია. ჩვენმა ოჯახმა სიმშვიდე მოიპოვა და ნორმალური ცხოვრების შესაძლებლობა მოგვეცა. ასისტენტები იმდენად რთულ სამუშაოს ასრულებდნენ, რომ საკუთარი თავის გაწირვაც კი უწევდათ. ისეთი დადებითი შედეგები მივიღე, რომელზეც მანამდე წარმოდგენა არ მქონდა. რაც მთავარია ბავშვთან ურთიერთობა დამოუკიდებლადაც შემიძლია.
სტუდია ეიდისი მუდამ ჩემს სამსახურშია და მეხმარება ჩემი შვილების განვითარებასა და მოვლაში. თითოეული გუნდის წევრის უზომოდ კმაყოფილი ვარ. მათი დამსახურებით ბიჭებს მხოლოდ დადებითი შედეგები აქვს.